Street Law > Street Law na PF UK

Street Law na PF UK

Program Street Law je v současnosti na PF UK zakotven v šesti vzájemně provázaných a v různé míře na sebe navazujících předmětech. Tato stránka má ambici představit jednotlivé předměty a objasnit jejich vzájemné vztahy. 

Se Street Law začínám

Právní praxe na středních školách I – základní kurz, kterým by měl každý projít. Studenti se v něm seznámí se základy didaktiky práva a připraví se na praxi ve školách.

Odborná praxe – praxe na středních školách I – praxe na středních školách, kterou studenti zpravidla absolvují ve stejném semestru, ve kterém navštěvují Právní praxi na středních školách I. (hlásí se na ni až po zapsání se do tohoto předmětu u vyučujícího kurzu). Praxe trvá zhruba jeden měsíc a probíhá buď na školách, jejichž spolupráci zajistil vyučující kurzu, nebo na školách, které si (po dohodě s vyučujícím kurzu) domluví studenti sami.

Odborná praxe – kurzy spotřebitelské gramotnosti – studenti v tomto předmětu přispívají ke zvyšování spotřební gramotnosti středoškolských studentů tím, že organizují interaktivní přednášky či semináře na vybraná témata spotřebitelské gramotnosti. Každý student odučí minimálně osm hodin.

Základní kurz Street Law už mám za sebou

Právní praxe na středních školách II – je určena pro absolventy předmětu Právní praxe na středních školách I, kteří mají i nadále zájem rozšiřovat své didaktické a odborné znalosti a dovednosti. Oproti předchozímu předmětu budou pracovat daleko samostatněji, bude jejich úkolem vystavět a posléze i odučit celé tematické celky a prostudovat a reflektovat příslušnou literaturu. Délka praxe, realizované v rámci předmětu Odborná praxe – praxe na středních školách II, bude trvat celý semestr a studenti budou vyučovat sami nebo ve dvojici. Znalosti didaktiky práva budou studenti rozšiřovat nejen studiem příslušné literatury, ale i na setkáních s vyučujícím předmětu a ostatními studenty z kurzu.

Odborná praxe – praxe na středních školách II – praxe, která navazuje na předmět Právní praxe na středních školách II a zpravidla probíhá ve stejný semestr. Studenti budou, oproti předchozímu předmětu Odborná praxe– praxe na střední škole I, pracovat daleko samostatněji, budou mít odpovědnost za vystavění a odučení celých tematických celků a v neposlední řadě se bude jejich praxe na středních školách skládat z daleko většího počtu hodin. Plánovaná délka praxe je minimálně čtyři měsíce. Studenti vyučují sami nebo ve dvojici a školu, na které budou chtít působit, si ve většině případů musí po dohodě s vyučujícím domluvit sami.

Odborná praxe – praxe na středních školách III – studenti budou pro středoškolské studenty chystat kombinaci těchto aktivit (dle domluvy se školami a vlastních preferencí): „na klíč“ připravené a zorganizované simulované soudní jednání (moot court) v soudní místnosti na PF UK, odučení ukázkové interaktivní hodiny práva, organizace návštěvy skutečného soudního jednání, zpracování zadaného tématu (zejm. aktuální právní případy) do podoby ukázkového plánu hodiny, interaktivní seznámení uchazečů o studium na PF UK s podobou studia na fakultě.